fbpx

STUCHINSKAYA

Stuchinskaya, Sonya (b. 1898-d. 1982)

“Beloved Mother”

symbol: Star of David